مدیریت آموزش و پرورش کاشان

دیدار با مدیران پیشین- آقای الماسیدیدار با مدیران پیشین- آقای فرزانهدیدار با مدیران پیشین- آقای حنطهدیدار با حجج الاسلام مدنی و اعتمادیستاد مرکزی اسکان فرهنگیان